Tlačivá
pre občanov
Dane
a poplatky
Triedenie
odpadu
Fotogáleria
obce
Organizácie
Školstvo
Aktuálne oznamy
26.10.2022

 

Obec Šišov, zastúpená starostkou obce Ing. Elenou Valachovou, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 v spojení s ustanovením § 9a ods.  1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce  v Šišove  

 

 

vyhlasuje

 

obchodnú verejnú súťaž

 

na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov

 

 

1.      Identifikácia vyhlasovateľa:

Názov: Obec Šišov

Sídlo: 956 38 Šišov 63

IČO: 0031138

Číslo účtu: IBAN SK40 0200 0000 0000 0502 8192

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

V zastúpení: Ing. Elenou Valachovou, starostkou

Kontaktná osoba: Ing. Elena Valachová, tel. č. 0908 53 67 57

 

2.      Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je nájom nehnuteľností, a to: nebytové priestory 1. poschodia (2. nadzemné podlažie)   o celkovej výmere 216,92 m2 a prízemia (1. nadzemné podlažie) o celkovej výmere 18,56 m2  budovy s.č. 79, zapísanej na LV č. 240, postavenej na pozemku reg. C-KN parc. č. 71/4 – zast. plocha a nádvorie, k.ú. Šišov vo výlučnom vlastníctve obce Šišov.

 

3.      Obhliadka nehnuteľností:

Obhliadku nehnuteľností je možné dohodnúť na tel. čísle 0908 536757 alebo e-mailom na adrese: obecsisov@gmail.com, a to v rámci obdobia od vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže až do dňa uplynutia lehoty na podávanie návrhov.

 

4.      Účel prenájmu

Nebytové priestory možno využiť na obchodné priestory, alebo poskytovanie služieb.

Nájomca si bude uvedenie do prevádzky na požadovaný účel vybavovať a hradiť sám na vlastné náklady.

 

5.      Typ zmluvy:

Nájomná zmluva uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v spojení s č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník).

 

6.      Doba nájmu:

Zmluva o nájme bude s víťazom obchodnej verejnej súťaže uzatvorená na dobu určitú, a to na 5 rokov.

 

7.      Výška nájomného:

Minimálna cena podnájmu je 2 €/m2/mesiac.

 

8.      Spôsob podávania súťažných návrhov:

Súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväzného návrhu, ktorý je prílohou týchto podmienok,

Súťažné návrhy doručia záujemcovia písomne poštou v zapečatenej obálke označenej názvom a sídlom navrhovateľa v termíne do 25. 11. 2022 do 12:00 hod. na adresu: Obec Šišov, 956 38 Šišov č. 63 s heslom „Prenájom nebytových priestorov budovy s. č. 79 - NEOTVÁRAŤ“.

 

9.      Lehota na predloženie návrhu:

Súťažné návrhy je možné predkladať do 25. 11. 2022 do 12.00 hod. na tlačive záväzného návrhu, ktoré tvorí prílohu týchto podmienok.

Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.

Súťažné návrhy doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, vrátane nedodržania spôsobu podávania súťažných návrhov, budú vylúčené z procesu hodnotenia.

 

10.  Podmienky súťaže:

Navrhovateľ zabezpečí otvorenie a prevádzku zariadenia do 60 dní od účinnosti nájomnej zmluvy, inak bude Obec Šišov oprávnená od zmluvy odstúpiť. Uvedená povinnosť bude v zmluve zabezpečená zmluvnou pokutou vo výške nájmu za obdobie1/4 roka. Do zabezpečenia otvorenia prevádzky bude nájomné znížené na sumu 100 € mesačne.

 

11.  Kritéria hodnotenia:

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá cena nájmu, pričom minimálna navrhovaná cena nájmu nesmie byť nižšia, ako minimálna cena nájmu stanovená v podmienkach súťaže.

Predložený návrh bude možné zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak jeho obsah bude zodpovedať súťažným podmienkam a bude podaný predpísaným spôsobom.

V prípade rovnakej ponúknutej ceny nájmu rozhodne skorší termín podania návrhu. V prípade, že nie je možné určiť skorší termín podania návrhu, komisia rozhodne žrebovaním.

 

12.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

Kedykoľvek bez udania dôvodu zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž, prípadne zmeniť podmienky obchodnej verejnej súťaže s víťazom súťaže. O zrušení a zmene podmienok budú záujemcovia, ktorí podali návrhy informovaní písomne.

Zrušenie, ako aj zmeny podmienok obchodnej verejnej súťaže budú uverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa www.sisov.sk.

Vyhlasovateľ nie je platca DPH.

 

13.  Vyhlásenie výsledkov súťaže – lehota na uzatvorenie zmluvy:

Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa a na úradnej tabuli obce.

Víťaznému účastníkovi súťaže bude v lehote do 15 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže odoslané oznámenie o tom, že je víťazom súťaže.

Zmluva o nájme nebytových priestorov s úspešným záujemcom bude uzatvorená do 30 dní odo dňa zverejnenia výsledkov súťaže.

Vyhlasovateľ upozorňuje záujemcov obchodnej verejnej súťaže, že v prípade ak s úspešným záujemcom obchodnej verejnej súťaže nebude uzavretá zmluva z dôvodu, že z jeho strany neboli dodržané podmienky obchodnej verejnej súťaže, alebo z iných dôvodov, na základe ktorých  on spôsobil neuzavretie nájomnej zmluvy, je možnosť uzavretia zmluvy s ďalším záujemcom v poradí, ktoré určila komisia vo svojom vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže.

 

 

 

 

 

 

V Šišove   dňa 26. 10. 2022

 

 

                                                                                                          Ing. Elena Valachová

                                                                                                                starostka obce

 

 

 

Prílohy:

1. Situačný nákres

2. Návrh nájomnej zmluvy

3. Požadované náležitosti súťažného návrhu (záväzný návrh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt
Obecný úrad Šišov 63, 956 38 Šišov
obecsisov@gmail.com
038 760 40 97
Kalendár
December 2023
 • Pon
 • Uto
 • Str
 • Štv
 • Pia
 • Sob
 • Ned
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
tlaciva-pre-obcanov
Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek