Projekty
Wifi pre teba


Cieľ a popis projektu: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom. Predmetom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života na území obce, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmového internetu.
Tento projekt sa realizuje formou nenávratného finančného príspevku  z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Poskytovateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Prijímateľ: Obec Šišov
Sídlo: Šišov 63

Realizácia projektu:
Obes Šišov sa  uchádzala o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  v rámci OP: Operačný program integrovaní infraštruktúra, prioritná os: Informačná spoločnosť, konkrétny cieľ: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom/NGN výzvy  na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Úradu podpredsedu Vlády SR pre informatizáciu na realizáciu projektu s názvom: Wifi pre Teba
Projekt bol úspešný a podporený finančným príspevkom vo výške 14 250 eur. Bolo zrealizované verejné obstarávanie na dodávateľa, ktoré je v štádiu podpisovania zmluvy a kontroly riadiacim orgánom. Po vykonaní kontroly verejného obstarávania bude nasledovať proces realizácie projektu.

Wifi pre teba


Oznámenie o realizácii projektu

 

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071AJF4
Operačný program: Integroaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom/NGN

Prijímateľ: Obec Šišov, 95638 Šišov 63

Miesto realizácie: Obec Šišov

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom. Predmetom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života na území obce, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmového internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Predpokladané umiestnenie prístupových bodov bude na uvedených miestach:

  • Bod 1 Obecný úrad – externý AP 
  • Bod 2 Základná škola – externý AP
  • Bod 3 ZVS predajňa – externý AP
  • Bod 4 Futbalové ihrisko – externý AP
  • Bod 5 Kultúrny dom – externý AP
  • Bod 6 Hasičská zbrojnica – externý AP
  • Bod 7 Otoč v dedine p.č. 30 – externý AP
  • Bod 8 Riadok nové pozemky – externý AP
  • Bod 9 Riadok pred Mikušom – externý AP
  • Bod 10 Pri gaštanke – externy AP

 

Aktuálny stav realizácie projektu: Obec podpísala zmluvu s dodávateľom prác. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu na riadiaci orgán. Po schválení bude nasledovať proces realizácie projektu.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Plagát.pdf (138238)

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk