Projekty
Nové knihy do obecnej knižnice

Vecné vyhodnotenie projektu
 
Číslo zmluvy: 21-514-05402
Program/podprogram: 5.1.4 – Akvizícia knižníc
Názov projektu: Nové knihy do obecnej knižnice
Obchodné meno: Obec Šišov
Sídlo: 956 38 Šišov č. 63
IČO: 00311138
Štatutárny orgán: Ing. Elena Valachová, starostka
Fond na podporu umenia v roku 2021 podporil projekt obce Šišov pod názvom „Nové knihy
do obecnej knižnice“. Dňa 30. júla 2021 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí finančných
prostriedkov č. 21-514-05402 medzi prijímateľom obcou Šišov a poskytovateľom Fond na
podporu umenia. Vďaka podpore sa podarilo získať finančný príspevok vo výške 1000 € na
nákup kníh do obecnej knižnice so spoluúčasťou obce vo výške 130 €.
Zámerom projektu bolo doplnenie existujúceho knižničného fondu obecnej knižnice o nové
publikácie slovenských a svetových autorov a odbornú literatúru. Cieľom projektu bolo
poskytnúť čitateľom a návštevníkom knižnice všetkých vekových kategórií knižné novinky
od slovenských a zahraničných autorov. Zakúpením zaujímavých kníh sa naplní základná
funkcia, ktorú má knižnica plniť.
Názov akvizície: Nové knihy do obecnej knižnice.
Typ akvizície: krásna literatúra pre dospelých, detí a mládež (beletria), náučná literatúra pre
dospelých, detí a mládež.
Minimálne 20 % z dotácie bolo vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou FPU alebo
vydaných inštitúciami v priamej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.
Z pridelenej dotácie obec Šišov nakúpila 94 kusov kníh, z toho 25 kníh podporených priamo
Fondom na podporu umenia v celkovej sume 286 €. Knihy boli zakúpené v celkovej sume
1168,31 € prostredníctvom kníhkupectva Artforum Prešov, s.r.o.
Z tohto
- krásna literatúra pre deti a mládež 20 titulov
- beletria pre dospelých 55 titulov
- náučná literatúra pre deti a mládež 8 titulov
- náučná literatúra pre dospelých 11 titulov.
Realizáciu projektu zabezpečovala pracovníčka obce, ktorá plní aj funkciu knihovničky. Pri
výbere kníh pre detského čitateľa a mládež spolupracovala s učiteľkami materskej a základnej
školy. Beletria, romány ako aj náučná literatúra pre dospelých bola vybraná v spolupráci
s pracovníkmi obce a poslancami obecného zastupiteľstva.
Projekt bol realizovaný nasledovne: v mesiacoch február – marec 2022 bol uskutočnený
prieskum knižného trhu a výber kníh, v mesiacoch marec – apríl 2022 bola vystavená
objednávka a následne boli knihy nakúpené a dodané, v mesiacoch apríl – máj 2022 boli
knihy zaevidované a umiestnené v Obecnej knižnici Šišov.
Cieľovou skupinou sú čitatelia obecnej knižnice všetkých vekových kategórii, ale aj
potencionálni čitatelia nielen z obce ale aj z mikroregiónu Zlatníckej doliny, v ktorom sa
 
združuje 10 obcí, detí materskej školy a žiaci základnej školy, ktorú navštevujú detí a žiaci
z okolitých obcí, celkovo osem obcí. Obecná knižnica má čitateľov od materskej školy až po
xx rokov. Detské knihy už obdivujú detí z materskej školy a žiaci základnej školy. Evidujeme
zvýšený záujem dospelých čitateľov o nové nakúpené knihy
Propagácia: Informácie o finančnej podpore a nových knihách v knižnici boli zverejnené na
webovej stránke obce Šišov – podstránke Dokumenty – Projekty a na úradnej tabuli obce.
V každej knižnej jednotke nadobudnutej akvizíciou sú nalepené samolepky s logom FPU
a textom: Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Vďaka poskytnutiu financií od Fondu na podporu umenia pre náš projekt pod názvom “Knihy
do obecnej knižnice“ sa obohatil knižničný fond našej knižnice, ktorá bola doplňovaná
novými knihami len sporadicky. Čitateľom rôznych vekových skupín boli poskytnuté nové
hodnotné tituly z beletrie a náučnej literatúry.
Nákup knižničného fondu prispeje k zvýšeniu vzdelanostnej úrovne a k rozvoju čitateľskej
gramotnosti a k skvalitneniu služieb obyvateľom.