Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Oznámenie o vykonávaní odstránenia inváznych drevín v katastri obce 12.02.202412.02.202421a56_Oznámenie o vykkonávaní odstránenia inváznych drevín v katastri obce Šišov.pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 202430.11.202315.12.20230b49f_Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2024.pdf
Návrh rozpočtu na rok 2024 - výdavková časť28.11.202315.12.202359091_Návrh rozpočtu na rok 2024 -2026 - výdavky.pdf
Návrh rozpočtu na rok 2024 - príjmová časť28.11.202315.12.202311708_Návrh rozpočtu na rok 2024 - príjmy.pdf
VZN č. 6/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - návrh03.11.202314.12.202332bd0_VZN 6_2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej ....... – návrh.pdf
Výzva na voľby členov rady školy27.11.202327.11.202363e9a_Výzva na voľby členov rady školy.pdf
IBV Šišov07.07.202307.07.2023https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ibv-sisov 
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 202309.06.202327.06.202306ee4_Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023.pdf
VZN č. 3/2023, ktorý sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2022 ...........14.03.202324.03.2023Návrh - VZN č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2022 ........
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva12.12.202216.12.2022d3c54_Pozvánka.pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu12.12.202212.12.20227d8f1_Oznámenie o zrušení trvalého pobytu.pdf
Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže12.12.202212.12.2022Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťažea5cfe_Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže.pdf
Oznam ŽP11.08.202211.08.2022Oznam   Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, upozorňuje občanov, že vypúšťanie splaškových odpadových vôd do povrchových a podzemných vôd je priestupkom v zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov. Počas vysokých teplôt a nízkych prietokov vo vodných tokoch, čo sú okrem znečistenia povrchovej vody ďalšie rizikové faktory pre úhyn rýb a vodných živočíchov, bude vypúšťanie splaškových odpadových vôd do vodných tokov podliehať zvýšenému monitoringu zo strany správcu vodných tokoch a Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. Zistené nelegálne vypúšťanie odpadových vôd bude riešené v priestupkovom konaní s využitím hornej sadzby zákonného rozmedzia ukladaných pokút.
Voľby 202215.07.202215.07.202256aa4_Počet obyvateľov.pdf56aa4_Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovan.pdf56aa4_Oznámenie o časa a mieste konania volieb.pdf56aa4_Oznámenie o určení počtu poslancov.pdf56aa4_Menovací dekrét - zapisovateľka.pdf
Vyhláška 06.06.202207.07.202248f8b_Výhlaška.pdf
Zámer predaja pozemku parc. č. 31_1129.06.202229.06.2022c9e18_Zámer predaja pozemku parc. č. 31_11.pdf
Záverečný účet obce Šišov za rok 202115.06.202215.06.2022e877e_Záverečný účet obce Šišov za rok 2021.pdf
Zámer prenájmu pozemku parc. č. 326/127.05.202214.06.2022Zámer prenájmu pozemku parc. č. 326/1 - časť parcely o výmere cca 400 m2.93e76_Zámer prenájmu pozemku parc. č. 326 _1.pdf
Pozvánka 14.6.202207.06.202207.06.2022
Oznámenie o strategickom dokumente19.05.202219.05.2022Oznámenie o strategickom dokumente   „Zmeny a doplnky č. 4/2022 ÚP obce Šišov“ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________               Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01  Bánovce nad Bebravou doručil dňa 17. 05. 2022 na Obecný úrad v Šišove oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 4/2022 ÚP obce Šišov“ podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).               Obec Šišov, ako obstarávateľa a zároveň aj ako dotknutá obec upovedomuje verejnosť o strategickom dokumente „ Zmeny a doplnky č. 4/2022 ÚP obce Šišov“ v zmysle § 6 ods. 5 zákona.               Strategický dokument je prístupný na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Šišove po dobu 14 dní od informácie o jeho doručení. Oboznámiť sa s jeho obsahom, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie je možné počas úradných hodín na obecnom úrade v Šišove.   Oznámenie je k nahliadnutiu na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce Šišov www.sisov.sk a na internetovej stránke MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-zmeny-doplnky-c-4-2022-obce-sisov               Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v zmysle § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa zverejnenia na Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01  Bánovce nad Bebravou.               Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01  Bánovce nad Bebravou, kontaktná osoba: Ing. Zengövá.                                                                                                       Ing. Elena Valachová                                                                                                       starostka