Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva12.12.202216.12.2022d3c54_Pozvánka.pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu12.12.202212.12.20227d8f1_Oznámenie o zrušení trvalého pobytu.pdf
Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže12.12.202212.12.2022Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťažea5cfe_Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže.pdf
Oznam ŽP11.08.202211.08.2022Oznam   Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, upozorňuje občanov, že vypúšťanie splaškových odpadových vôd do povrchových a podzemných vôd je priestupkom v zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov. Počas vysokých teplôt a nízkych prietokov vo vodných tokoch, čo sú okrem znečistenia povrchovej vody ďalšie rizikové faktory pre úhyn rýb a vodných živočíchov, bude vypúšťanie splaškových odpadových vôd do vodných tokov podliehať zvýšenému monitoringu zo strany správcu vodných tokoch a Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. Zistené nelegálne vypúšťanie odpadových vôd bude riešené v priestupkovom konaní s využitím hornej sadzby zákonného rozmedzia ukladaných pokút.
Voľby 202215.07.202215.07.202256aa4_Počet obyvateľov.pdf56aa4_Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovan.pdf56aa4_Oznámenie o časa a mieste konania volieb.pdf56aa4_Oznámenie o určení počtu poslancov.pdf56aa4_Menovací dekrét - zapisovateľka.pdf
Vyhláška 06.06.202207.07.202248f8b_Výhlaška.pdf
Zámer predaja pozemku parc. č. 31_1129.06.202229.06.2022c9e18_Zámer predaja pozemku parc. č. 31_11.pdf
Záverečný účet obce Šišov za rok 202115.06.202215.06.2022e877e_Záverečný účet obce Šišov za rok 2021.pdf
Zámer prenájmu pozemku parc. č. 326/127.05.202214.06.2022Zámer prenájmu pozemku parc. č. 326/1 - časť parcely o výmere cca 400 m2.93e76_Zámer prenájmu pozemku parc. č. 326 _1.pdf
Pozvánka 14.6.202207.06.202207.06.2022
Oznámenie o strategickom dokumente19.05.202219.05.2022Oznámenie o strategickom dokumente   „Zmeny a doplnky č. 4/2022 ÚP obce Šišov“ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________               Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01  Bánovce nad Bebravou doručil dňa 17. 05. 2022 na Obecný úrad v Šišove oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 4/2022 ÚP obce Šišov“ podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).               Obec Šišov, ako obstarávateľa a zároveň aj ako dotknutá obec upovedomuje verejnosť o strategickom dokumente „ Zmeny a doplnky č. 4/2022 ÚP obce Šišov“ v zmysle § 6 ods. 5 zákona.               Strategický dokument je prístupný na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Šišove po dobu 14 dní od informácie o jeho doručení. Oboznámiť sa s jeho obsahom, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie je možné počas úradných hodín na obecnom úrade v Šišove.   Oznámenie je k nahliadnutiu na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce Šišov www.sisov.sk a na internetovej stránke MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-zmeny-doplnky-c-4-2022-obce-sisov               Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v zmysle § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa zverejnenia na Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01  Bánovce nad Bebravou.               Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01  Bánovce nad Bebravou, kontaktná osoba: Ing. Zengövá.                                                                                                       Ing. Elena Valachová                                                                                                       starostka  
Zámer predaja pozemku parc. č. 31/1612.04.202212.04.2022c3a42_1b350_Zámer predaja pozemku parc. č. 31_16.pdf
Zámer predaja pozemku parc. č. 31/1712.04.202212.04.2022322a1_beb45_Zámer predaja pozemku parc. č. 31_17.pdf
Zámer prenájmu nebytových priestorov budovy s.č. 7912.04.202212.04.202296533_b8110_Zámer prenajmu priestorov budovy s.č. 79.pdf
Zápis do MŠ11.04.202211.04.2022
Deň učiteľov 28.03.202228.03.2022638d5_den ucitelov.jpg
Oznámenie - výrub drevín08.03.202208.03.20221bf6f_Oznámenie výrub drevín.pdf
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 27. 1. 202224.01.202228.01.2022cecdb_Pozvánka.pdf
Oznámenie - výrub drevín13.01.202213.01.2022ea490_Oznámenie výrub - Šišov, Križan Gusto, Jana..pdf
Pomáhame chrániť deti v ohrození07.12.202107.12.2021Pomáhame chrániť deti v ohrození   Násilie, s ktorým sa deti stretávajú, môže mať veľa podôb. Od šikany, zosmiešňovania, ponižovania, kyberšikany cez vyhrážanie, bitie, týranie, či sexuálne násilie. Ochrániť ich dokáže len rýchly a účinný zásah. Takúto pomoc deťom ponúka Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K. Je bezplatná a funguje nepretržite 24 hodín denne/ 7 dní v týždni. Národná linka na pomoc deťom VIAC AKO NI(C)K funguje na štyroch základných pravidlách: súkromie, dôvera, riešenia a zodpovednosť. Vyškolení odborníci dokážu prostredníctvom bezplatnej online komunikácie poskytnúť deťom rýchlu a adresnú pomoc, poradenstvo alebo podporu. Spojiť sa s nimi je možné cez chat na webovej stránke www.viacakonick.sk alebo cez mobilnú aplikáciu. Výhodou týchto nastavení je predovšetkým jednoduché ovládanie, dostupnosť a tiež funkcia rýchleho zatvorenia, teda okamžitého ukončenia komunikácie a vymazanie histórie. Dieťa, ktoré sa cíti byť ohrozené, sa rovnako môže zveriť so svojím problémom a žiadať o pomoc aj prostredníctvom e-mailu na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk. Dôvera je na prvom mieste Cieľom linky VIAC AKO NI(C)K je pomáhať nepretržite, aby sa na ňu deti mohli s dôverou kedykoľvek obrátiť a nájsť riešenie ich situácie. Jej fungovanie dnes zabezpečuje 14 odborne vyškolených konzultantov, ktorí sú pripravení poradiť a pomôcť. Či už prostredníctvom chatu alebo aplikácie sa deti môžu spoľahnúť na diskrétnosť celej komunikácie vrátane spracovania osobných údajov. Linka je neanonymná, a to len s jedným cieľom - získaním osobných údajov dokáže konzultant poskytnúť pomoc adresne. Zároveň platí pravidlo zodpovednosti, ak sa konzultanti dozvedia o porušovaní práv dieťaťa, ohrozeniu jeho zdravia, života alebo zdravia a života niekoho z jeho okolia, upozornia zodpovedné orgány. K takým orgánom patrí predovšetkým polícia, prokuratúra a príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Linka pomoci VIAC AKO NI(C)K dopĺňa systém už existujúcich liniek, ktoré rovnako pomáhajú a radia ľuďom v rôznych ťažkých životných situáciách. Ich úloha v spoločnosti je nezastupiteľná, keďže často sú jediným spojením ohrozených ľudí s odborníkmi. Práve dištančná forma pomoci im totiž zabezpečuje maximálne súkromie a priestor zdôveriť sa.feff1_Nasilie_plagat_A2_07_2021-4.jpg