Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Pozvánka 23.11.202119.11.202119.11.2021POZVÁNKA   V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   zvolávam   verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šišov, ktoré sa uskutoční dňa 23. novembra 2021 v Šišove o 18.00 hod.   v budove Obecného úradu Šišov   PROGRAM : 1) Otvorenie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 2) Voľba návrhovej komisie 3) Kontrola uznesení 4) Žiadosti občanov a organizácii 5) Rôzne 6) Interpelácie poslancov 7) Diskusia 8) Záver   Ing. Elena Valachová starostka obce
Výzva ZSE08.11.202108.11.2021868e0_001.jpg
Oznámenie - garáž Buček25.10.202125.10.2021e0767_ozn. SP - Šišov, Buček Garáž.pdf
Verejná vyhláška - Elkatel - Slovak Telekom 216.09.202116.09.20211dfd4_Verejná vyhláška - elkatel - Slovak Telekom.pdf
Verejná vyhláška - Elkatel - Slovak Telekom10.08.202110.08.202115252_Verejná vyhláška - Ekatel - Slovak Telekom.pdf
Zámer prenajať majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa20.12.201920.12.2019Zámer prenajať majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa   Obec Šišov, 956 38 Šišov č. 63, IČO: 00311138 v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje z á m e r prenechať majetok obce Šišov do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa. Predmet nájmu: nebytové priestory 1. poschodia (2. nadzemné podlažie) budovy s.č. 79,   zapísanej na LV č. 240, k.ú. Šišov, vo vlastníctve obce Šišov   Doba nájmu: 2 roky Nájomca: Oľga Országhová, bytom Šišov č. 157 Cena nájmu: 2 €/m2/mesiac bez energií spojených s nájmom. Účel nájmu: prevádzkovanie zariadenia spoločného stravovania Dôvod: Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že predmetným prenájmom sa zlepší infraštruktúra obce, zabezpečí sa stravovanie pre obyvateľov obce, hlavne seniorov, ktoré v súčasnosti chýba. V zariadenej prevádzke bude možnosť zabezpečiť stravovanie pre prestárlych občanov a seniorov, čím sa zlepší kvalita života v obci. Prenájmom sa uvedie budova do prevádzkyschopného stavu.