Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Verejná vyhláška - Elkatel - Slovak Telekom 216.09.202116.09.20211dfd4_Verejná vyhláška - elkatel - Slovak Telekom.pdf
Verejná vyhláška - Elkatel - Slovak Telekom10.08.202110.08.202115252_Verejná vyhláška - Ekatel - Slovak Telekom.pdf
Zámer prenajať majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa20.12.201920.12.2019Zámer prenajať majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa   Obec Šišov, 956 38 Šišov č. 63, IČO: 00311138 v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje z á m e r prenechať majetok obce Šišov do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa. Predmet nájmu: nebytové priestory 1. poschodia (2. nadzemné podlažie) budovy s.č. 79,   zapísanej na LV č. 240, k.ú. Šišov, vo vlastníctve obce Šišov   Doba nájmu: 2 roky Nájomca: Oľga Országhová, bytom Šišov č. 157 Cena nájmu: 2 €/m2/mesiac bez energií spojených s nájmom. Účel nájmu: prevádzkovanie zariadenia spoločného stravovania Dôvod: Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že predmetným prenájmom sa zlepší infraštruktúra obce, zabezpečí sa stravovanie pre obyvateľov obce, hlavne seniorov, ktoré v súčasnosti chýba. V zariadenej prevádzke bude možnosť zabezpečiť stravovanie pre prestárlych občanov a seniorov, čím sa zlepší kvalita života v obci. Prenájmom sa uvedie budova do prevádzkyschopného stavu.